Právni Ochrana
Prehlásenie týkajúce sa upresnenia odtieňov.

Spoločnosť Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. (ďalej len „AN“) robila všetko pre to, aby sa odtiene, ktoré sa zobrazia na obrazovke, čo najviac priblížili tým, ktoré sa budú používať. Napriek všetkému úsiliu nemôže AN zaručiť úplnú zhodu odtieňov. Farby fotografií a vzoriek, ktoré sa na webových stránkach AN vyskytujú, sa môžu odlišovať podľa nastavenia a rozlíšenia Vašej obrazovky. Tieto webové stránky (ďalej len „Stránky“) boli vytvorené, aby ste si s ich pomocou dokázali lepšie predstaviť výsledok vašich nápadov pri maľovaní. Vždy by ste mali ale otestovať produkt pred jeho zakúpením vo veľkom množstve. Typ, povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný náter, preto odporúčame skúšobný náter urobiť pred finálnou aplikáciou.

Autorské práva a iné práva dušeného vlastníctva

Logo AkzoNobel a Luxol sú obchodnými značkami spoločnosti AkzoNobel.

Obsah týchto stránok je chránený kopírovacími reprodukčnými právami a právami vzťahujucími sa k databáze spoločnosti AkzoNobel Coatings CZ (AN). Nie je možné zaobstarať si ani držať žiadnou kópiu, úplnú alebo čiastočnú, väčší výňatok či nové použitie obsahu, a žiadny väčší výňatok alebo nové použitie nesmie byť využité k iným zámerom, než je špecifikácia produktov AN, okrem výslovnej autorizácie vydanej písomne spoločnosťou AN. Na požiadanie spoločnosti AN musí byť každá kópia, čiastočná kópia, výňatok alebo nové použitie, alebo ďalšie zmieňované materiály vytvorené pre právne a povolené použitie navrátené, predané, prípadne na požiadanie AN nenávratne zničené. Pokiaľ nie je uvedené inak, prináleží autorské právo ku všetkým dokumentom (obrázkom, ilustráciám, textom, animáciám atď.) uvedeným na Stránkach a tam použitých materiálom výlučne AN, ktorá si vyhradzuje právo vykonávať k Stránkam autorské práva, najmä právo Stránky zverejňovať, šíriť a upravovať pri súčasnom rešpektovaní práva autorov na uvádzanie ich autorstva. S ohľadom na všetky práva (napr. vlastníctva, priemyselné ochranné práva, autorské právo) nebude nikomu udelená licencia alebo zvláštne oprávnenie. Každé využitie bez súhlasu AN je neprípustné a trestné. To platí obzvlášť pre kopírovanie (reprodukovanie), filmovanie a ukladanie a spracovanie Stránok v elektronických systémoch (internet, intranet, CD-ROM, CD-I atď.). Použitie značiek (napr. známok, log) nezávisle na existencii symbolu Ÿ® alebo ™, je výslovne zakázané. Všetky vyššie uvedené pravidlá platia tiež pre software, ktorý môže byť priamo alebo nepriamo zo Stránok zistený alebo použitý. Pokiaľ budú Stránky odkazovať na software tretej osoby, platia pravidlá takéhoto ponúkajúceho a je nutné rešpektovať jeho práva. Každý užívateľ Stránok, ktorý poskytne AN k dispozícii informácie, súhlasí s tým, že AN získava na tieto informácie neobmedzené práva a môže ich použiťk akémukoľvek legálnemu účelu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. Tieto informácie, ktoré dal užívateľ k dispozícii, nepodliehajú povinnosti mlčanlivosti.

Použitie

AN vytvorilo Stránky za účelom lepšej informovanosti svojich zákazníkov, obchodných partnerov a spotrebiteľov o produktoch a službách zaisťovaných AN. Každý užívateľ Stránok ich používa na vlastné riziko a s rešpektovaním nižšie uvedených záväzných pravidiel. Tretím osobám sa zakazuje dokumenty alebo údaje publikované na Stránkach bez predchádzajúceho písomného súhlasu AN využívať pre potrebu svoju či inej osoby, a to bez ohľadu na to, či také využívanie slúži k podnikateľskej činnosti alebo nie. AN zakazuje tretím osobám spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu a integrity Stránok a upozorňuje na to, že takéto nežiadúce zásahy v neprospech AN môžu vyvolať aj vznik prípadnej trestnej zodpovednosti zo strany nepovolaných osôb zasahujúcích do obsahu Stránok.

Upresnenie informácií

AN podniklo všetky vhodné a účelné opatrenia, aby zaistilo, že všetky informácie zverejnené na Stránkach sú ku dňu zverejnenia správne a úplné. Aj tak môže dôjsť k neúmyselným a náhodným chybám, za ktoré se AN týmto vopred ospravedlňuje. AN neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie na Stránkách ako sú napríklad odkazy, ktoré sú na Stránkach použité, bez ohľadu na to či priamo alebo nepriamo.

AN neposkytuje žiadnu záruku, výslovnú ani implicitnú, vzťahujúcu sa k informáciám, radám a názorom uvedeným na týchto stránkach, vrátane všetkých predmetov použitých priamo či nepriamo na tomto webe. Vyhradzuje si tiež právo pristúpiť ku zmenám a úpravám v akúkoľvek dobu, bez predchádzajúceho upozornenia. AN odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nepresnosti alebo opomenutie na svojich stránkach; za všetky rozhodnutia zakladajúce sa na informáciách a názoroch obsiahnutých na týchto stránkach nesie zodpovednosť návštevník. Údaje uverejnené na Stránkach sú aktuálne výlučne k okamihu ich prvotného uverejnenia alebo ich prípadné následné aktualizácie s uvedením dátumu takej aktualizácie, a preto AN odporúča užívateľom Stránok si vždy zkontrolovať aktuálnosť údajov prezentovaných na Stránkach. Aj keď AN venuje aktuálnosti uverejňovaných údajov dôkladnú straostlivosť a vynakladá maximálne možné úsilie o aktualizáciu dát publikovaných na Stránkach, neručí AN za aktuálnosť údajov uverejnených na Stránkach.

Vírusy

AN sa snažila, aby tieto Stránky neobsahovali vírusy. AN ale nemôže túto skutočnosť úplne zaručiť a je teda na návštevníkoch, aby prevzali zodpovednosť a nainštalovali si zodpovedajúci antivírusový program.

Odkazy na ďalšie Stránky

Odkazy na dalšie Stránky sú uvedené pre Vaše pohodlie, ale AN nenesie zodpovednosť za obsah externých Stránok, ktoré ponúkajú odkazy na jej Stránky, prípadne ku ktorým jej Stránky odkaz ponúkajú.

Reklama

Súčasné Stránky môžu obsahovať reklamy na produkty a služby iných spoločností. AN nenesie zodpovednosť za prípadné nepresnosti v týchto reklamách a neposkytuje žiadnu záruku, výslovnú ani implicitnú, vzťahujúcu sa ku kvalite alebo funkčnosti tohto tovaru a nábytku.

Ponuky a propagácia

Príležitostne môže AN prezentovať na týchto Stránkach ponuky, propagačné akcie alebo súťaže, ktoré budú podliehať špecifickým podmienkam, na ktoré budete upozornení.

Zodpovednosť

V miere povolenej zákonom odmieta AN akúkoľvek zodpovednosť v prípade priamej, zvláštnej, nepriamej alebo vedľajšej škody (vrátane úplnej straty príjmu, zisku, plánovaného obratu, akýchkoľvek dodatočných alebo zbytočných výdavkov, všetkých strát údajov alebo údajov vzťahujúcich sa k Vášmu súkromiu), prípadne za všetku ďaľšiu škodu, nech už je akákoľvek, spojenú akýmkoľvek spôsobom s užitím alebo s informáciami a názormi získanými priamo alebo nepriamo na týchto Stránkach. Toto vylúčenie zahŕňa všetku zodpovednosť v prípade vírusu alebo iného počítačového kódu, súboru alebo programu určeného k prerušeniu, stiahnutiu, zničeniu, obmedzeniu fungovania alebo poškodeniu integrity celého softwaru, materiálu, materiálu a telekomunikačného vybavenia, a prenosu so Stránkami, alebo ktorý je súčasťou Stránok AN alebo akéhokoľvek ďalšieho materiálu ponúkaného na týchto Stránkach. AN neručí za nesprávne alebo chýbajúce informácie na Stránkach, a preto všetky rozhodnutia, ktoré sa zakladajú na informáciách uvedených na Stránkach, spočívajú výlučne a samostatne v zodpovednosti ich užívateľov. AN odmieta akékoľvek ručenie za bezprostredné, konkrétne škody alebo následky škôd, alebo ostatné škody podobného druhu, ktoré by vznikli na základe priameho či nepriameho použitia informácií uvedených na Stránkach. AN súčasne nezodpovedá za škody vzniknuté alebo súvisiace s prípadnou čiastočnou alebo úplnou nefunkčnosťou Stránok. Pochopte prosím, že niekteré jurisdikcie nedovoľujú vyňatie implicitných záruk, tzn., že niektoré vyššie zmienené výňatky, tj. všetky, sa nemusia vzťahovať na Vás. Naviac, nič nevylučuje zodpovednosť spoločnosti AN v prípade poranenia alebo úmrtia spôsobeného zavinením z jej strany.

Medzinárodné použitie

Súčasné webové stránky nie sú určené osobám disponujícim akoukoľvek právomocou a z akéhokoľvek dôvodu je publikovanie týchto stránok a ich disponovaním zakázáné. Osoby, ktorých sa tieto zákazy týkajú, majú na tieto stránky znemožnený prístup. Spoločnosť AN nepotvrdzuje, že všetky informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach sú vhodné pre použitie alebo povolené miestnymi zákonmi vo všetkých jurisdikciách. Osoby navštevujúce tieto stránky tak činia zo svojej vlastnej iniciatívy a nesú zodpovednosť za súlad s platnými zákonmi alebo miestnymi predpismi. V prípade pochybností sa obráťte na právnika.

Aktualizácie a zmeny Stránok

AN si vyhradzuje právo vykonávať zmeny alebo doplnenia uvedených informácií na Stránkach bez predchádzajúceho oznámenia.

Ochrana osobných údajov

AN si vyhradzuje právo požadovať od užívateľov Stránok poskytnutie niektorého z identifikačných údajov osobnej povahy v zmysle ustanovenia zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení s odkazom na príslušnú všeobecne záväznú právnu úpravu.

Následky porušenia pravidiel uvedených na Stránkach

Nerešpektovanie vyššie uvedených záväzných pravidiel oprávňuje AN k podniknutiu adekvátnych právnych krokov alebo opatrení umožnených všeobecne záväznými právnymi predpismy Slovenskej republiky vo veci ochrany práv a majetkových zájumov AN voči osobe nerešpektujúcej pri používaní Stránok stanovených pravidiel regulujúcich podmienky prístupu, prevádzkovania a užívania Stránok.©2012 Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Všetky práva vyhradené