Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Vaše osobné údaje na týchto stránkach.

Tieto internetové stránky prevádzkuje a spravuje spoločnosť Akzo Nobel (ďalej ako „AkzoNobel“ alebo „my“). Akzo Nobel riadi proces spracovania všetkých osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto stránok.

Hlavným účelom týchto stránok je poskytovať dynamický zdroj informácií a nástroj pre poskytovanie služieb na najvyššej možnej úrovni. Chceme, aby ste sa ako užívatelia týchto stránok cítili bezpečne, preto urobíme všetko pre ochranu vášho súkromia. Nižšie sú špecifikované spôsoby a postupy pri ochrane vášho súkromia na týchto stránkach, v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Aké údaje zhromažďujeme?

Prostřednictvím těchto stránek shromažďujeme údaje dvěma způsoby: přímo (tzn. údaje, které sami poskytnete na jednotlivých stránkách) a nepřímo (tzn. například prostřednictvím technologie, jíž jsou stránky spravovány). Tento proces je podrobně vysvětlen níže.

Prostredníctvom týchto stránok zhromažďujeme údaje dvomi spôsobmi: priamo (tzn. údaje, ktoré sami poskytnete na jednotlivých stránkach) a nepriamo (tzn. napríklad prostredníctvom technológie, ktorou sú stránky spravované). Tento proces je podrobne vysvetlený nižšie.

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytujete dobrovoľne, napríklad vo formulároch, v rámci registrácií alebo v online anketách. Pokiaľ tento druh informácií zbierame, informujeme vás vopred, prečo o ne žiadame a ako s nimi bude naložené. Je úplne na vašom rozhodnutí, či nám ich poskytnete. Zhromažďované takto môžu byť nižšie uvedené kategórie osobných údajov: meno, kontaktné údaje a iné údaje, ktoré zadáte do formulárov na týchto stránkach.

Príkladom informácií zhromažďovaných nepriamo sú prístupové logy. Akonáhle navštívite tieto stránky, vaša internetová adresa sa automaticky zaznamená a uloží v našom prístupovom logu. Údaje tiež zhromažďujeme prostredníctvom tzv. cookies. Jedná sa o malé súbory obsahujúce údaje o vašej návšteve týchto stránok, napr. odkiaľ ste na ne prišli, kde ste sa na nich pohybovali a aké informácie vás zaujímali. Tieto údaje sa ukladajú a je moýžné ich vyhľadať. Cookies, ktoré používáme, vás identifikujú len ako číslo. Pokiaľ je vám toto nepríjemné, dovoľujeme si upozorniť, že môžete cookies vypnúť v individuálnom nastavení vášho prehliadača. Pokiaľ sú ale cookies vypnuté, niekteré prvky týchto stránok nebudete môcť zobraziťalebo využívať.

Ako tieto údaje využívame?

Vaše osobné údaje využívame k administrácii týchto stránok, napríklad k zodpovedaniu vašich otázok, vyriaďovaniu vašej prihlášky pre zasielanie newslettru a zasielanie informácií o súčasných a budúcích aktivitách spoločnosti AkzoNobel. Pred rozosielaním informácií žiadame o váš súhlas, pokiaľ je to naša povinnosť zo zákona. Vykonávame analýzy údajov zhromažďovaných nepriamo, aby sme stanovili najefektívnejšie spôsoby administrácie stránok a našli spôsoby ďaľšieho zdokonaľovania. Vďaka týmto údajom môžeme tiež stránky upravovať tak, aby fungovali eště efektívnejšie. Rovnako môžeme tieto údaje využiť ďaľšími spôsobmi, o ktorých by sme vás informovali v okamžiku, keď by sme ich začali zhromažďovať.

Poskytujeme tieto údaje tretím stranám?

Ako nadnárodná spoločnosť si môžeme zhromažďované údaje predávať medzi jednotlivými krajinami v rámci medzinárodnej štruktúry AkzoNobel. Jednotlivé údaje nepredáváme a zdieľame ich len s našimi poradcami. V prípade nutnosti použitia Vašich údajov budete vopred informovaní o tom, prečo sú tieto údaje vyžadované, a bude úplne na vašom rozhodnutí, či ich poskytnete alebo nie.

Ako je to s citlivými osobnými údajmi?

Obyčajne nie je v našom záujme prostredníctvom týchto stránok zhromažďovať citlivé osobné údaje. Pokiaľ však áno, vyžadujeme súhlas so zamýšľaným využitím takto zhromažďovaných údajov. Niektoré citlivé osobné údaje pravdepodobne zhromažďujeme neúmyselne. Pokiaľ nám poskytnete nevyžiadané citlivé osobné údaje, súhlasíte s tým, že ich využijeme v súlade s platnou legislatívou podľa ustanovenia tohoto Prehlásenia. Termín „citlivé osobné údaje“ sa vzťahuje k rôznym kategóriám osobných údajov, podľa ustanovení európskych a iných zákonov o ochrane osobných údajov, u ktorých je nutný zvláštny prístup (napr. povinnosť vyžiadania výslovného súhlasu so spracovaním). Medzi tieto kategórie patria rodné čísla, osobné údaje súkromnej povahy a o súkromnom živote, údaje o rasovom a etnickom pôvode, národnosti, politickom presvedčení, členstve v politických stranách a hnutiach, náboženskom či filozofickom a inom cítení, členstve v odboroch, profesných alebo odborových organizáciách, telesnom či duševnom zdraví, genetickom kóde, závislostiach, sexuálnom živote, majetkových pomeroch alebo záznamoch v registri tretsov (vrátane informácií o podozrení z trestnej činnosti).

Bezpečnosť a doba uchovávania údajov

Predávanie, uchovávanie a spracovávanie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom týchto stránok je zaisťované najnovšími bežnými technickými prostriedkami. Spoločnosť Akzo Nobel spravidla neuchováva osobné údaje zhromaždené prostredníctvom týchto stránok po dobu dlhšiu, než je doba nevyhnutná pre splnenie zamýšľaného účelu zhromažďovania údajov, alebo maximálne po dobu, ktorú pripúšťa zákon.

Máte prístup k svojim údajom?

V súlade s týmto Prehlásením máte právo vedieť, či o vás vedieme určité údaje, a (pokiaľ áno) máte k týmto údajom prístup. V prípade, že sú nesprávne, máte právo požadovať opravu. Taktiež máte právo na vymazanie alebo zneprístupnenie údajov v prípade, že ich spracovávanie je v rozpore s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov.

Zmluvné podmienky Google Analytics

V rámci týchto stránok je využívaná služba Google Analytics, čo je analytický nástroj sledujúcí návštevnosť internetových stránok od spoločnosti Google, Inc. („Google“). Google Analytics využíva „cookies“, čo sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané do vášho počítača a vďaka ktorým je možné analyzovať, ako návštěvníci stránky využívají. Informácie o vašej aktivite na týchto stránkach generované prostredníctvom cookies (vrátane vašej IP adresy) budú odosilelané a ukladané na servery v USA. Spoločnosť Google ich využije v rámci vyhodnocovania vašej aktivity na týchto stránkach, vypracovávania správ o návštevnosti pre prevádzkovateľa stránok a v rámci poskytovania ďaľších služieb súvisiacich s návštevnosťou stránok a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tiež tieto údaje poskytovať tretím stranám,pokiaľ je to jej povinnosť zo zákona alebo pokiaľ tieto tretie strany spracovávajú údaje pre spoločnosť Google. Spoločnosť Google nespojuje vašu IP adresu so žiadnymi ďaľšími údajmi, ktoré zhromažďuje. Cookies môžete vypnúťv individuálnom nastavení váško prehliadača, v tom prípade ale pravdepodobne nebudete môcť využívať všetky prvky a nástroje stránok. Využitie týchto stránok predstavuje váš súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Google, a to spôsobom a pre účely stanovené vyššie. “